Argus
English Polski
@
Użytkownik 

Start

Czym jest Argus?

Argus to najnowocześniejszy w swojej klasie system przeznaczony do kontrwywiadowczego zabezpieczenia przedsiębiorstw i organizacji przed działaniami nieuczciwych pracowników i konkurencji. Na system Argus składają się dwa kluczowe elementy:

 • wysoce wyspecjalizowane mobilne urządzenia z aplikacją kliencką; zainstalowana na wybranym sprzęcie komputerowym monitoruje ona sposób jego użycia,
 • profesjonalny, przystosowany do wykorzystania w środowisku korporacyjnym panel administracyjny (w postaci tej strony internetowej) służący do zdalnego zarządzania usługą oraz analizy zebranych informacji.

Dla kogo jest Argus?

Argus stanowi odpowiedź na wzrastające zagrożenie kradzieżą własności intelektualnej oraz szpiegostwem przemysłowym. Tendencja ta, stwierdzona doświadczeniami agencji detektywistycznych i komórek bezpieczeństwa biznesu w firmach, znajduje odzwierciedlenie również w danych instytucji międzynarodowych i krajowych, np. OECD, GUS i Komendy Głównej Policji. Dlatego firma DuoKomp we współpracy z Prywatnym Biurem Śledczym Detectio podjęły prace nad stworzeniem profesjonalnego rozwiązania służącego do przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Chociaż z wymienonych wyżej powodów Argus dedykowany jest głównie zastosowaniom w biznesie, nie jest ograniczony tylko i wyłącznie do tej sfery. Może zostać wykorzystany również w sferze prywatnej, m.in. do ustalenia miejsca przechowywania skradzionego sprzętu komputerowego, ochrony dziecka przed nieprzeznaczonymi dla niego treściami, kontroli prawidłowych zachowań opiekunki do dziecka, bądź też monitorowania osób trzecich przebywających w mieszkaniu lub domu.

Jak działa Argus?

System Argus posiada 4 zasadnicze obszary funkcjonalności:

 • geolokalizacja sprzętu i jego użytkowników
 • monitorowanie wykorzystania sprzętu
 • monitorowania otoczenia
 • ochrona wrażliwych danych

Poglądowy schemat działania systemu Argus

Dodatkowo Argus posiada szereg opcjonalnych modułów i funkcjonalności przeznaczonych dla wybranych klientów korporacyjnych oraz dla agencji detektywistycznych, w szczególności:

 • program Removable Media Monitor służący do kontroli nośników danych wykorzystywanych w przedsiębiorstwie, aby utrudnić kradzież informacji,
 • wyspecjalizowane narzędzia archiwizacyjne wspomagające magazynowanie istotnych zasobów pochodzących z monitoringu urządzeń.

Korzystanie z systemu Argus jest bezpieczne, gdyż używa on ze wszelkich niezbęnych technologii, w tym kryptograficznych, chroniących zebrane informacje przed dostępem niepowołanych osób. Ponadto, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa gwarantującego poufność danych naszych Klientów, wdrożyliśmy indywidualną procedurę bezpieczeństwa IPB 17/2013.

Co daje Argus?

Dzięki opisanej wyżej funkcjonalności system Argus daje m.in. możliwość sprawdzenia czy i na ile efektywnie pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wykonywania pracy o dużym stopniu swobody, znacznej samodzielności oraz jej mobilnym charakterze. Jak wykazały testy operacyjne, system Argus ujawnił np. rozbieżności między deklaracjami przedstawicieli handlowych co do wykonanej pracy a stanem rzeczywistym. W niektórych przypadkach wykazał jednoczesną pracę na rzecz konkurencji.

Przy projektowaniu systemu wzięto również pod uwagę aspekt ekonomiczny. Wydatki jakie musi ponieść przedsiębiorca w celu utrzymania stosownej infrastruktury umożliwiającej ciągły i niezakłócony nadzór nad systemami informatycznymi przedsiębiorstwa zostały ograniczone do minimum dzięki dostarczeniu Klientom gotowego, powtarzalnego rozwiązania opartego na bogatym doświadczeniu, które prezentuje w sposób czytelny dane przesłane z nadzorowanego środowiska.

Dzięki modułowej budowie systemu Argus istnieje również możliwość jego rozbudowy o specyficzne dla danego przedsiębiorstwa funkcje przy nakładach znacząco niższych niż uruchomienie takiego rozwiązania od podstaw na infrastrukturze Klienta.

Podsumowanie

Kluczowe możliwości systemu Argus to:

 • nadzór lokacyjny – poprzez wbudowane moduły geolokalizacyjne,
 • kontrola zachowań – dzięki monitoringowi użytkowników sprzętu oraz jego otoczenia,
 • ochrona informacji – w oparciu o mechanizmy zdalnego szyfrowania i kasowania danych,
 • indywidualizacja – dzięki modułowej i elastycznej strukturze Argus może zostać łatwo dostosowany do indywidualnych potrzeb – zarówno poprzez standardowe panele ustawień jak i przez rozbudowę na indywidualne zamówienie.

Kluczowe korzyści to:

 • zabezpieczenie przed nieuczciwym lub lekkomyślnym działaniem pracowników, kooperantów lub konkurencji,
 • optymalny stosunek możliwości do kosztów.

© DuoKomp Software & Web Development 2013