Argus
English Polski
@
User 

Regulaminy

Regulamin usług internetowych Systemu Argus

  Dział I
  Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług internetowych Systemu Argus (zwanych dalej „Usługą”) świadczonych przez DuoKomp spółka cywilna, Krystian Kozera, Dominik Stajnbart, z siedzibą w Toruniu przy ul. Szosa Chełmińska 26, REGON 340050641, NIP 8792446312 („Usługodawca”). W zakresie w jakim odnosi się on do usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest on regulaminem świadczenia tychże usług w rozumieniu art. 8 ust.1 pkt 1 ustawy.
 2. Usługa świadczona jest za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Strona internetowa”) oraz oprogramowania Argus („Oprogramowanie”). Polega ona na udostępnieniu konta służącego do zdalnego zarządzania Oprogramowaniem i zasobami przez nie gromadzonymi. Użytkownik uprawniony jest do jednoczesnego posiadania jednego aktywnego konta.
 3. Zabrania się prób podłączania się do Usługi przy pomocy jakichkolwiek innych narzędzi i rozwiązań aniżeli Strona internetowa i Oprogramowanie.
 4. Z Usługi korzystać mogą jedynie podmioty, które zgodnie z umową licencyjną Oprogramowania są uprawnione do korzystania z niego („Użytkownicy”).
 5. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Usługi w sposób zgodny z jej przeznaczeniem oraz do celów dopuszczalnych prawem.
 6. Stosunki zobowiązaniowe wynikające z niniejszego Regulaminu podlegać będą prawu polskiemu.
 7. Jeżeli ze względu na przepisy obowiązującego prawa, któremu Użytkownik lub Usługodawca podlega ze względu na swoją lokalizację terytorialną, niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu nie będą ważne lub skuteczne, wówczas w pozostałym swoim zakresie będzie on stosowany w maksymalnym stopniu możliwym do osiągnięcia w świetle lokalnego prawa Użytkownika lub Usługodawcy.
 8. Dział II
  Konto w Usłudze

 9. W celu korzystania z konta w Usłudze Użytkownik dysponuje unikalnym numerem identyfikacyjnym konta („Unikalny identyfikator”) oraz przynajmniej jedną parą loginu i hasła przypisaną rekordowi na liście użytkowników tego konta.
 10. Unikalny identyfikator jest przydzielany automatycznie przez system Argus z chwilą założenia konta. Użytkownik ma obowiązek przechowywać go w taki sposób, aby nie uległ on nigdy zagubieniu oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku jeśli dojdzie do zagubienia, istnieje możliwość przypomnienia go tylko i wyłącznie na adres e-mail zapisany w ustawieniach konta.
 11. Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi hasła i loginy do jego konta – a jeśli mimo wszystko istnieje potrzeba takiego ich ujawnienia, czyni to na własną odpowiedzialność – oraz chronić je odpowiednio przed zagubieniem (zapomnieniem). W przypadku zagubienia (zapomnienia) hasła użytkownika danego konta istnieje możliwość zresetowania hasła jedynie użytkownika administracyjnego konta z wykorzystaniem adresu e-mail zapisanego w ustawieniach konta.
 12. Użytkownik ma obowiązek zapewnić aktualność adresu e-mail zapisanego w ustawieniach konta, rozumianą przede wszystkim jako jego faktycznie istnienie i działanie oraz dostępność dla Użytkownika. Odpowiada on również za ochronę tego adresu przed dostępem osób trzecich, którym mogłoby ono służyć do naruszenia prywatności konta w Usłudze, w tym przejęcia go.
 13. Poza opisanymi w niniejszym dziale funkcjami odzyskiwania parametrów dostępowych do konta, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną sytuację, w której Użytkownik nie będzie mógł uzyskać dostępu do swojego konta na skutek niemożliwości odtworzenia utraconych w jakikolwiek sposób parametrów. Usługodawca nie odpowiada również za skutki niedochowania przez Użytkownika obowiązku zachowania parametrów dostępowych do konta w tajemnicy przed osobami trzecimi, w tym wynikłe z tego skutki przejęcia konta przez osoby trzecie.
 14. Usługodawca ma prawo zawiesić lub usunąć konto jeżeli sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi stanowi zagrożenie dla jej prawidłowego działania, a w szczególności jeżeli Użytkownik podejmuje próby podłączenia się do Usługi przy pomocy innych narzędzi i rozwiązań aniżeli dozwolone niniejszym Regulaminem. Usługodawca może podjąć wymienione kroki również w przypadku jeśli Użytkownik wykorzystuje Usługę do celów sprzecznych z prawem. Do uznania, że zaszły wyżej wymienione przesłanki zawieszenia lub usunięcia konta wystarczy uzasadnione podejrzenie ich wystąpienia powzięte przez Usługodawcę na podstawie ogółu posiadanych informacji o sposobie korzystania z Usługi przez Użytkowników.
 15. Usługodawca może również zawiesić lub usunąć konto jeżeli Użytkownik nie dysponuje ważną licencją na Oprogramowanie przez okres dłuższy niż 30 dni.
 16. Konto zostanie usunięte na żądanie Użytkownika zgłoszone poprzez odpowiedni mechanizm dostępny po zalogowaniu do konta. Usunięcie konta jest pod każdym względem nieodwracalne, a Użytkownik przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za jego skutki, łącznie z ewentualną wynikającą z tego niemożliwością skorzystania z przysługujących mu uprawnień licencyjnych do Oprogramowania.
 17. Dział III
  Postanowienia końcowe

 18. Użytkownik korzysta z Usługi „taką jaka jest” – w szczególności Użytkownik nie ma wobec Usługodawcy żadnych wiążących tego ostatniego roszczeń w zakresie przeznaczenia, wymagań technicznych, wyglądu, zakresu funkcjonalności, bądź też formy i sposobu dostarczenia Usługi.
 19. Parametry techniczne Usługi, w tym wskazane w pkt poprzedzającym, określane są na bieżąco przez Usługodawcę w czasie jej świadczenia, w szczególności w celu zapewnienia zgodności Usługi z Oprogramowaniem oraz obowiązującym prawem.
 20. Usługodawca zastrzega sobie możliwość czasowego, nie dłuższego niż 48 godzin, zawieszenia działania Usługi z przyczyn technologicznych związanych z pracami rozwojowymi nad nią lub Oprogramowaniem.
 21. Usługodawca zastrzega sobie możliwość bezterminowego zawieszenia działania lub całkowitego zaniechania świadczenia Usługi, gdyby wynikało to z konieczności dostosowania się Usługodawcy do obowiązującego go prawa.
 22. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek własnych działań i zaniechań Użytkownika mieszczących się w ramach korzystania z Usługi, jak również za skutki niezawinionego przez Usługodawcę wpływania lub przejęcia konta w Usłudze przez osoby trzecie.
 23. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia i nieprawidłowości w działaniu lub niedziałanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przyczynami niezależnymi od Usługodawcy, jak siła wyższa czy działania i zaniechania podmiotów trzecich, a w szczególności przedsiębiorców telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, usług hostingowych i energii elektrycznej, jak również jeżeli jest to spowodowane nieprawidłowościami w działaniu oprogramowania komputerowego odpowiedzialnego za funkcjonowanie Usługi.
 24. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie, w szczególności z ważnych przyczyn technologicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej. Usługodawca dodatkowo zawiadomi o zmianie Regulaminu dotychczasowych Użytkowników (tj. korzystających z Usługi w chwili dokonania zmiany Regulaminu) poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu o zmianie na Stronie internetowej. Zmiany Regulaminu są wiążące dla dotychczasowych Użytkowników po dokonaniu przez Usługodawcę czynności wskazanych w zdaniach poprzednich. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym. Jednakże dalsze korzystanie przez Użytkownika z Usługi po dokonaniu zmian jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Użytkownika, że zapoznał się on ze zmianami oraz złożeniem przezeń oświadczenia o ich akceptacji.
 25. Postanowień niniejszego Regulaminu nie należy interpretować jako zobowiązania Usługodawcy do umożliwienia Użytkownikowi założenia konta. W zakresie dopuszczalnym prawem oraz innymi umowami wiążącymi go z Użytkownikiem, Usługodawca może bez podania przyczyny odmówić założenia konta zarówno wybranym jak i ogółowi Użytkowników.
 26. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają w żaden sposób postanowień umowy licencyjnej Oprogramowania.

© DuoKomp Software & Web Development 2013